Čaroin

Etický kódex

Regeneračné a poradenské centrum ČAROIN chce zaviesť vysoký štandard nielen prostredníctvom poskytovania služieb postavených na odborných znalostiach a profesionálnych výkonoch, ale aj spôsobom svojho etického konania. To predstavuje dôležitú požiadavku pre každého z nás. Chceme garantovať, že naše konanie bude vždy bezchybné, korektné a príkladné.

Z tohto dôvodu sme na základe spoločných hodnôt Centra vypracovali etický kódex, ktorý platí pre každého pracovníka a spolupracovníka ČAROIN-u.

V kódexe sú zakotvené zásady platné pre pracovné a osobné správanie v Centre a sú základom otvorenej a ústretovej kultúry.

Priestupky voči etickému kódexu sa v záujme všetkých pracovníkov a spolupracovníkov dôsledne sledujú a vyvodzujú sa z nich dôsledky.

Vôľa poskytovať našim klientom čo možno najlepšie služby a pestovať korektný, dôveryhodný vzťah sú meradlom nášho konania.

Chceme byť vnímaní ako seriózne, hodnoverné a spoľahlivé regeneračné a poradenské centrum.

Aktivity ČAROIN-u sa riadia víziou, ktorá vychádza z ambícií stať sa uznávaným Centrom v poskytovaní:

 • regenerácie
 • relaxácie
 • masáží
 • rôznych druhoch terapií
 • psychotronickej diagnostiky a terapie
 • homeopatie
 • životného poradenstva a sprevádzania
 • sociálneho poradenstva
 • life koučingu
 • organizovania workshopov, kurzov, prednášok, školení a tréningov

 

ETICKÝ KÓDEX REGENERAČNÉHO A PORADENSKÉHO CENTRA ČAROIN

Zásady prístupu ku klientom:

 • Potreby klientov sú prvoradé.
 • Konáme flexibilne, operatívne a ústretovo.
 • Vytvárame atmosféru dôvery, akceptácie, empatie a podpory. Rešpektujeme myslenie, postoje a konanie klientov.
 • Základnými princípmi rozhodovania sú morálka a etika.
 • Komunikujeme otvorene, čestne a plníme svoje sľuby.
 • Vzájomne sa rešpektujeme a pomáhame si, využívame zmierlivý prístup ku klientom.
 •  Myslíme a konáme rozhodne a usilujeme sa o efektívnosť práce.

Vyznávame tieto pravidlá:

 • Pestujeme otvorený a transparentný prístup ku klientovi.
 • Podnikáme kroky proti nesprávnemu konaniu, vyvodzujeme z neho dôsledky, ale najmä predchádzame porušovaniu zásad nášho prístupu.
 • Vytvárame prostredie pre kreativitu a angažovanosť. Sme otvorení inovatívnym myšlienkam a riešeniam a podporujeme návrhy našich pracovníkov a spolupracovníkov.
 • Naše konanie je zamerané na predchádzanie akémukoľvek druhu konfliktu záujmov, ktorý by mohol mať negatívne dôsledky pre Centrum ČAROIN a pre klientov.
 • Garantujeme utajenosť všetkých dôverných informácii o klientovi a interných informácii centra.

Pravidlá správania a hodnoty obsiahnuté v Etickom kódexe sú záväzné pre všetkých pracovníkov a spolupracovníkov Centra ČAROIN.


Späť na home